Kauno Švč. Sakramento rektoratas

Naujienos

Pamokslas

by rita


15 Jul 2016 : 15:25
 None    Naujienos

Bažnyčios lietvamzdžių remontas

by rita


21 Jun 2016 : 10:00
 None    Naujienos

    2016 m. birželio mėnesį, sutarus su skardininku Arvydu Galkumi, buvo pakeisti supuvę bažnyčios lietvamzdžiai ir išvalyti bažnyčios lietaus nuvedimo latakai.

    Tikiuosi, kad atlikus šiuos darbus, daugiau nebebus naikinamos bažnyčios sienos.

 

 

 

Pirmieji Devintinių atlaidai Kauno Švč. Sakramento rektorate

by rita


06 Jun 2016 : 11:13
 None    Naujienos

   2016 m. gegužės 26 dienos vidudienį Švč. Sakramento rektoratas drauge su Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centru bei Šv. Ignaco kolegijos bendruomene pirmą kartą pakvietė kauniečius į Devintinių atlaidus, kurie, gausiai dalyvaujant tikintiesiems, vyko bažnyčios šventoriuje. Švč. Sakramento bažnyčia tebėra gyva sovietmečio padarytų žaizdų liudytoja – sovietų valdžios nusavintos bažnyčios interjeras buvo visiškai nusiaubtas, čia ilgą laiką veikė „Santakos“ kino teatras. Dabar pamaldos ir nepaliaujama Švč. Sakramento adoracija joje vyksta tik įrengtoje nedidelėje koplyčioje.

IMG 2826             IMG 2854

   Devintinių šv. Mišioms vadovavo Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius, koncelebravo prel. Vytautas Steponas Vaičiūnas OFS, Jėzaus Draugijos Lietuvoje ir Latvijoje provincijolas t. Gintaras Vitkus SJ bei svečias kunigas jėzuitas, kaip Generalinio vyresniojo atstovas, vizituojantis jėzuitus Lietuvoje ir Latvijoje, taip pat – Švč. Sakramento bažnyčios rektorius kun. Jonas Stankevičius.

IMG 2857             IMG 2881

   Brolius kunigus, Švč. Sakramento rektoratą, Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro bei Šv. Ignaco kolegijos bendruomenes, į pamaldas susirinkusius kauniečius sveikindamas arkivyskupas emeritas S. Tamkevičius kvietė šioje šventėje dėkoti Viešpačiui už brangiausią dovaną – kad Jis pasiliko su žmonėmis Švenčiausiajame Sakramente. Homilijoje ganytojas kalbėjo: „Švenčiame tą nuostabų įvykį ir dėkojame Dievui, kad tokiu būdu jis mus maitina ir stiprina, nes patys vieni būtume per silpni priešintis blogiui ir laimėti Dievo draugystę čia, žemėje, ir amžinybėje. Jėzus ateina pas mus kaip Gyvoji Duona, kad nuolatos mus maitintų. Todėl prisiminti ir pasidžiaugti Eucharistijos įsteigimu per maža – reikia ja tinkamai ir dažnai naudotis.“ Taip pat arkivyskupas atkreipė dėmesį į vis labiau Bažnyčioje plintančią adoraciją, pasidžiaugė, kad Jėzaus artumai savo laiko skiria vis daugiau jaunų žmonių. Jis padėkojo Švč. Sakramento rektorato Eucharistijos adoruotojams, kaip ypač brangiems arkivyskupijos žmonėms, kurie dieną ir naktį dalyvauja Eucharistijos adoracijoje.

IMG 2890             IMG 2902

   Pamaldų pabaigoje buvo išstatytas Švč. Sakramentas, po to kiemelyje einama Devintinių procesija. Prie įrengtų altorėlių kunigai skaitė evangelijas.

IMG 2908             IMG 2911

   Dėkodamas atlaidų dalyviams, rektorius kun. J. Stankevičius visų dėmesį atkreipė į dramatišką Švč. Sakramento bažnyčios istoriją. 1700 m. birželio 6 dieną ši bažnyčia buvo konsekruota, suteikiant jai Dievo Kūno titulą. Pirmąkart bažnyčią nusiaubė čia 1812 m. laikinai įsikūrusi prancūzų kariuomenės, žygiavusios į Maskvą, įgula. Tuometinę būklę nusako 1814 m. surašytas inventorius: bažnyčios belikę tik sienos, viskas, kas tik buvo iš medžio, sudeginta, viduje daugelyje vietų nudaužytas tinkas. 1817 m. bažnyčia buvo remontuota, tvarkyta, perdengti bokšteliai, padarytos naujos durys, suolai, sutaisytos altorių mensos, perdengtas zakristijos stogas, įrengti nauji vargonai. 1845 m. carinė valdžia bažnyčią uždarė ir pavertė amunicijos sandėliu. 1865 m. nuspręsta ją paversti cerkve, todėl pakeistas interjeras ir nugriauti bokštai. 1919 m. šventovė sugrąžinta katalikams, remontuota, atstatytas bažnyčios interjeras. Iš pradžių ji laikinai buvo Lietuvos kariuomenės Įgulos bažnyčia, vėliau tarnavo VDU bendruomenės reikmėms.

IMG 2914             IMG 2915

   Sovietų valdžia 1949 m. bažnyčią uždarė ir pavertė knygų sandėliu, o nuo 1963 m. ji buvo paversta „Santakos“ kino sale, visas vidaus interjeras galutinai sunaikintas. Atkūrus Nepriklausomybę bažnyčia buvo grąžinta Kauno arkivyskupijos kurijai. Pastatas paverstas laikinu organizacijos „Caritas” sandėliu. Vėliau jėzuitai buvusio kino teatro kavinės salėje įrengė akademiniam jaunimui koplyčią. Nuo 2005 m. lapkričio 3 d. Kauno arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus dekretu šioje koplyčioje vyksta nuolatinė Švč. Sakramento adoracija. 2016 m. vasario 1 d. Kauno arkivyskupo Liongino Virbalo dekretu čia įsteigtas rektoratas, pradėtas bažnyčios atstatymo procesas ir kviečiama prisidėti prie šios bažnyčios atstatymo darbų.

   Ačiū visiems prisidėjusiems organizuojant ir dalyvavusiems Devintinių atleiduose, Švč. Sakramento rektorate.

                                                   IMG 2919

Raštinės remontas

by rita


19 Apr 2016 : 16:37
 None    Naujienos

Rektoratas jau turi naujai įrengtą raštinę.

Rektorato aplinkos tvarkymas

by rita


13 Apr 2016 : 16:04
 None    Naujienos

Rektorato aplinkos tvarkymas

2016 m. pavasarį, rektoriaus kun. Jono Stankevičiaus iniciatyva, gavus Kauno m. savivaldybės administracijos Aplinkos apsaugos skyriaus leidimą, buvo apgenėti šalia bažnyčios augantys medžiai...

 

Rektorato perdavimas naujam rektoriui, 2016

by rita


06 Feb 2016 : 01:10
 None    Naujienos

2016 m. vasario 5 d. šv. Mišių metu, dalyvaujant Kauno I dekanato dekanui mons. Vytautui Grigaravičiui, Švč. Sakramento bažnyčia buvo perduota naujai Kauno arkivyskupo metropolito paskirtam rektoriui - kun. teol. lic. Jonui Stankevičiui.

Dievo Palaimos ir kantrybės Jums, kun. Jonai!

Velykų šventė 2016

by rita


02 Feb 2016 : 01:00
 None    Naujienos

2016 m. kovo 27 d. Kauno Švč. Sakramento rektorate buvo švenčiama Kristaus Prisikėlimo šventė. Buvo šventinami: Velykinė ugnis, vanduo ir žvakė...